Z6_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2G05
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2GG4
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2G80

ZNO e-Overdracht

ZNO e-Overdracht is een dienst waarmee ziekenhuizen er voor zorgen dat informatie over patiënten die na hun ziekenhuisopname nog zorg nodig hebben op tijd bij de vervolgzorginstelling kan zijn. Daarmee verbetert de kwaliteit van zorg en wordt voorkomen dat mensen langer in het ziekenhuis blijven dan noodzakelijk. Een groot aantal patiënten dat het ziekenhuis verlaat, krijgt daarna nog zorg van een andere organisatie. Dat kan in een verpleeghuis zijn, in een revalidatiecentrum of in het eigen huis van de thuiszorg.

 

Voor een goede behandeling is het van belang dat de organisatie die de zorg overneemt van het ziekenhuis over informatie van de patiënt beschikt, zoals wanneer hij of zij ontslagen wordt uit het ziekenhuis, welke medicijnen zijn voorgeschreven en welke zorg er verder nodig is. Ook een indicatie van CIZ is in de meeste gevallen noodzakelijk om de vervolgzorg te mogen bieden.Informatie-uitwisseling vindt nog vaak plaats d.m.v. fax, papieren formulieren en telefoon. Veel tijd gaat verloren aan het nabellen en achteraf opvragen van de benodigde informatie. Soms moeten patiënten langer in het ziekenhuis blijven dan noodzakelijk omdat de overdracht niet op tijd geregeld is.

 

ZNO e-Overdracht is een dienst waarmee het overdrachtsproces volledig wordt ondersteund. Met ZNO e-Overdracht wordt zowel het transferproces als het versturen en ontvangen van de inhoudelijke overdracht elektronisch geregeld. Onder transfer wordt verstaan de overplaatsing van de patiënt van (meestal) een ziekenhuis naar een instelling voor thuiszorg en/of naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Daarbij moeten meerdere zaken van te voren geregeld worden m.b.t. de vervolgzorg, o.a. afspraken t.a.v. apparatuur, hulpmiddelen  en eventueel een indicatie voor vervolgzorg (CIZ). De inhoudelijke overdracht bevat informatie over de behandeling van de patiënt.

 

Aantal overdrachten

Volgens een opgave van Nictiz (Nationaal ICT instituut in de zorg) vindt er jaarlijks 230.000 keer een overdracht plaats in de care-sector. In de regio worden alleen al bij het Medisch Spectrum Twente jaarlijks 6.000 patiënten ontslagen die nazorg behoeven. Die nazorg kan worden geboden door thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen of een ander ziekenhuis. Om de continuïteit en coördinatie van zorg te waarborgen, is een goede overdracht van informatie noodzakelijk. Nu gebeurt dat nog vaak op papier, per fax of telefonisch.

De verwachting is dat door e-Overdracht de kwaliteit (tijdigheid en volledigheid) van de overdrachten zal verbeteren. 

 

Introductiefilmpje

Om een beeld te schetsen van de dienst e-Overdracht hebben we een kort introductiefilmpje opgenomen waarin de dienst kort wordt toegelicht.