Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
{}
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Advies wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

May 4, 2021

De gegevensuitwisseling in de zorg komt om allerlei redenen in Nederland maar moeizaam van de grond. In de afgelopen jaren hebben diverse partijen, waaronder de zorgkoepels, de minister van VWS gevraagd om meer regie te nemen. Dit heeft geleid tot de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). We schreven hier al over in onze samenvatting van de brief die de minister op 2-10-2020 naar de Tweede Kamer stuurde. Het wetsvoorstel is ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. Deze heeft op 26 april jl. advies uitgebracht. De belangrijkste punten uit het advies sommen we voor je op.

Gevolgen voor de burger
De Raad van State vindt dat in de toelichting op het voorstel onvoldoende wordt ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel voor de burger en de wijze waarop deze geïnformeerd wordt. Mensen  moeten op een eenvoudige manier kunnen weten welke gegevens worden uitgewisseld en hoe dat gebeurt. Bovendien moeten ze geïnformeerd worden over hoe en waar ze hun gegevens kunnen controleren en zo nodig corrigeren.

Effect van het voorstel
De Raad wijst er op dat de wet beoogt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen. De wet gaat uit van een gefaseerde invoering. Pas als er in de zorg draagvlak is voor elektronische uitwisseling en deze technisch mogelijk is, wordt deze uitwisseling per algemene maatregel van bestuur (AMvB) verplicht. De Raad van State ziet hier een risico omdat nou juist om meer regie is gevraagd omdat zorgverleners en leveranciers niet zelf het gewenste tempo kunnen maken. De Raad vraagt zich af of dat met deze wet wel geregeld wordt.


In reactie op het advies van de Raad van State heeft de minister de toelichting op een aantal punten aangepast. Voor wat betreft de gevolgen voor de burger geeft de minister aan dat deze pas in kaart kunnen worden gebracht als een bepaalde uitwisseling het traject van wetgeving in gaat. Pas dan is duidelijk om welke gegevens het gaat en hoe mensen hun eigen gegevens kunnen controleren en corrigeren. 

Daarnaast geeft de minister aan dat het wetsvoorstel slechts één van de middelen is om regie te nemen. De minister kan ook invloed uitoefenen via convenanten zoals de Hoofdlijnenakkoorden en via programma’s zoals de VIPP-programma’s.

Het wetsvoorstel met de memorie van toelichting is op 3 mei ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamercommissie VWS krijgt eerst de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de Wegiz. Daarna volgt een plenair debat en wordt het in stemming gebracht. Hierop volgt nog behandeling in de Eerste Kamer. Wanneer de wet in werking treedt is dus nog niet bekend.

Contact
Heb je vragen over deze samenvatting of barst je nu van de goede ideeën? Neem dan contact met ons op via communicatie@zorgnetoost.nl.

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5