Missie en visie

De gezondheidszorg in Nederland gaat steeds meer vraag gestuurd werken en zorgvragers participeren steeds actiever in hun eigen zorgproces. Vooral chronisch zieke mensen hebben te maken met meer dan één zorgverlener. Zorgverleners binnen deze zorgketens of zorgnetwerken gaan steeds meer samenwerken, waarmee de behoefte aan afstemming, communicatie en informatie-uitwisseling toeneemt.

 

Een stabiele en toekomstvaste overleg- en ICT-structuur kan in deze behoefte voorzien. Daarnaast is er o.a. door de vergrijzing en het afnemend arbeidspotentieel, behoefte aan innovatieve oplossingen die bepaalde onderdelen van de zorg minder arbeidsintensief maken.De schaal waarop deze ontwikkelingen worden gerealiseerd is die van de regio. Verreweg het grootste deel van de zorg wordt binnen een regio georganiseerd en binnen een regio kennen partijen elkaar voldoende om het benodigde vertrouwen in elkaar te hebben. De ICT-structuur  moet kunnen aansluiten op elk gewenst zorginformatiesysteem waardoor deze met elkaar kunnen communiceren. Er worden diensten op aangeboden die voorzien in de behoeften van de zorgaanbieders en zorgvragers, waarbij natuurlijk voldaan moet worden aan de wetten en normen in de zorg. De keuze voor één regionale structuur vraagt coördinatie en regie van een organisatie die niet direct partij is, het geheel kan overzien en in staat is vragen te bundelen en waar mogelijk generieke oplossingen te vinden. In Twente is IZIT deze organisatie.

 

IZIT wil met ZorgNetOost de netwerkzorg in Twente structureel verbeteren en zal daartoe een overleg- en ICT-structuur ontwikkelen en onderhouden. IZIT realiseert met het programma ZorgNetOost een structuur die bestaat uit vier onderdelen:

1. Platform Overleg

2.Platform ICT

3.Kenniscentrum

4.Projectbureau

ZorgNetOost Platform overleg

Binnen ZorgNetOost Platform overleg wordt afstemming, samenwerking en draagvlak georganiseerd voor innovatieve diensten over de muren van de eigen instelling heen. IZIT faciliteert het platform door het organiseren van bijeenkomsten en door het verzorgen van communicatie en PR met betrekking tot het programma ZorgNetOost.

 

Door samen te werken met andere regionale en landelijke organisaties op het gebied van Zorg & ICT wordt kennis gebundeld en gedeeld en zorgen we voor oplossingen die op elkaar aansluiten.

ZorgNetOost Platform ICT

ZorgNetOost Platform ICT is de structuur waarlangs de diensten worden aangeboden aan zorgaanbieders. Dit wordt ontwikkeld en onderhouden op basis van de regionale referentiearchitectuur, die aansluit bij landelijke en internationale ontwikkelingen, rekening houdend met het regionale ICT-landschap.

ZorgNetOost Kenniscentrum

Om het Programma  ZorgNetOost succesvol te laten zijn is het van belang de benodigde kennis op het gebied van Zorg en ICT te bundelen en pragmatisch in te zetten in de ontwikkeling van de verschillende diensten.

 

Niet alleen kennis van ICT is hiervoor nodig, maar juist ook van de zorg: de mensen die er werken en de mensen die er gebruik van maken, de processen, de financieringsstromen en wet- en regelgeving. Deze kennis is schaars en het is dan ook van groot belang dat IZIT met het programma ZorgNetOost deze kennis organiseert en behoudt. Deze functie wordt gerealiseerd binnen het Kenniscentrum.

 

Ideeën voor nieuwe diensten worden door zorgprofessionals zelf aangedragen. IZIT beschikt over de juiste deskundigheid zijn om de ideeën op hun waarde en haalbaarheid te beoordelen. Gedacht moet hierbij worden aan inzicht in landelijke (en Europese) ontwikkelingen op gebied van zorg en ICT-ontwikkeling, marktanalyses, maar ook meer generieke deskundigheid op het gebied van project- of ketenoverstijgende behoeften binnen het regionale zorgveld.

 

Met de kennis die is opgedaan in reeds doorlopen projecten wordt de dienstverlening aan de regionale zorgaanbieders bijgeschaafd en geoptimaliseerd.

 

ZorgNetOost Kenniscentrum heeft ook een innovatie-opdracht: niet alleen wordt gekeken naar bestaande vragen en oplossingen, ook worden nieuwe trends en ontwikkelingen gesignaleerd, wordt hierover gecommuniceerd met de relevante partijen en worden nieuwe oplossingen aangedragen. 

ZorgNetOost Projectbureau

De projecten die IZIT binnen ZorgNetOost initieert leveren pas echt de gewenste resultaten (kwalitatief en/of kwantitatief) op als ze in de dagelijkse zorgprocessen worden ingezet. Daarom moet vanaf de Ideefase aandacht zijn voor zaken als het betrekken van de juiste personen (stakeholders), de analyses van de zorgprocessen en inzicht in kosten en baten. Dit vraagt een projectmatige aanpak. IZIT draagt zorg voor de uitvoering en ondersteuning van projecten van Ideefase tot en met de Implementatiefase. De eindverantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij de zorgaanbieders: zij moeten de diensten gaan gebruiken en er hun voordeel mee doen binnen de zorgprocessen.

 

IZIT coördineert het programma ZorgNetOost en ziet bij de implementatie toe op de samenhang tussen diensten en de aansluiting met bovenregionale en landelijke ontwikkelingen.